Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej opolskiej Policji figurującej pod adresem: opolska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-12

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
  • ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
  • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: podinsp. Iwona Guterch. Telefon: 47 864 31 82

Adres e-mail: dyzurnykwp@op.policja.gov.pl,

Kontaktować można się także dzwoniąc do dyżurnego na numer telefonu 47 864 23 55.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji we Opolu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Korfantego 2, 45-077 Opole. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, z obustronnymi w stosunku do położenia obiektu- balustradami. Wejście drzwiami głównymi. Z holu wejściowego schody prowadzą do wejścia do holu głównego poprzez system kontroli dostępu. Dla osób z trudnością poruszania zamontowane są dodatkowe balustrady.

W holu wejściowym znajduje się na lewo recepcja, na prawo- poczekalnia (obie na wysokości poziomu parteru).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z holu wejściowego i poruszają się po terenie KWP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KWP(osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w holu wejściowym, przed systemem kontroli dostępu, po uzgodnieniu z osobą obsługującą punkt recepcyjny.

W budynku jest winda ruchoma, obiegowa, tzw. pater-noster, bez dostępu dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Toaleta dla interesantów poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku, w prawo od wejścia na hol główny. Pozostałe toalety są otwarte, znajdują się na każdy piętrze budynku. Inne toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku na recepcji znajduje się pętla indukcyjna.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie pisma punktowego Braille’a.

W recepcji jest możliwość połączenia się z tłumaczem PJM i SJM online. Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8:00-20:00.

Sekcja Psychologów oraz Zespół Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Powolnego 3 w Opolu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną. Do wejścia budynku prowadzą schody, które z lewej strony przylegają do budynku, natomiast z prawej strony znajduje się balustrada. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon. Interesanci po wpuszczeniu do budynku wchodzą do holu, gdzie odbierani są przez pracownika/funkcjonariusza. W budynku znajdują się otwarte toalety, które nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące, ani oznaczeń w alfabecie pisma punktowego Braill’a.

Siedziba Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu znajduje się przy ul. Powstańców Śląskich 20 w Opolu. Wydział zajmuje wysoki parter, pierwsze piętro i poddasze budynku. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się domofon, za drzwiami wchodzi się do korytarza, z którego można wejść do sekretariatu wydziału i dwóch pomieszczeń biurowych. Z korytarza schodami można dostać się do toalety (piwnica) i piętra oraz poddasza. Na pierwszym piętrze (pok. 104) znajduje się również siedziba Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Dostęp do budynku i jego pomieszczeń umożliwiają schody kamienne (na zewnątrz) oraz oklejone kafelkami (wewnątrz). Przy schodach znajdują się poręcze ułatwiające skorzystanie z nich. Budynek nie jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt ułatwiający dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

 

Powrót na górę strony