Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Tryb postępowania w sprawie przyjęć na studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

I. Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty składane przez studenta przed odbyciem praktyki:

1) wniosek (w załączniku) o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem danych kontaktowych (adres korespondencyjny, nr tel., adres e-mail),

2) imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów,

3) zakres (program) praktyki,

4) zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki,

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (w załączniku),

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego (w załączniku),

7) zaświadczenie z uczelni potwierdzające wpis osoby na listę studentów.
 

2. Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

3. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem studenta na praktykę.

- liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne KWP w Opolu.

II. Termin i miejsce składania dokumentów

1.Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Wydziale Prezydialnym i Komunikacji Społecznej KWP w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

2. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu nie są rozpatrywane wnioski o odbycie praktyk studenckich w komendach powiatowych/miejskiej Policji województwa opolskiego.

III. Kryteria i terminy rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich w KWP w Opolu

1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie / co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki/ wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odbycie praktyki warunkują:

1) zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki lub jednostki organizacyjnej Policji,

2) możliwości organizacyjne i kadrowe jednostki Policji w terminie odbywania praktyki.

3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. Student otrzymuje pisemną bądź e-mailową lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

IV. Porozumienie o organizacji praktyk studenckich

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Wojewódzką Policji w Opolu.

V. Pozostałe informacje

1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

2. Kierownik komórki organizacyjnej, w której student odbywa praktykę studencką zobowiązany jest do zapewnienia ciągłego nadzoru nad studentem przez osobę uprawnioną do przebywania na terenie budynku KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

3. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

4. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu są nieodpłatne. KWP w Opolu nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Wniosek o praktykę

Oświadczenie

Klauzula bezpieczeństwa danych

 

Powrót na górę strony