Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny obiektów KWP w Opolu - Ochrona danych - Policja Opolska

Ochrona danych

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny obiektów KWP w Opolu

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) oraz Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ,ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, (zwanej dalej „DODO”) informujemy, że w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny o którym mowa funkcjonuje na terenie obiektów usytuowanych przy ulicach:

  1. Korfantego 2

  2. Oleska 95

  3. Powstańców Śląskich 20

  4. Armii Krajowej 1d

  5. Niemodlińska 7A

Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

Kontrolą kamer objęte zostały: wjazdy i wejścia na teren obiektu a także teren bezpośrednio przylegający w celu realizacji kontroli ruchu osobowego i pojazdów w wyznaczonych na terenie obiektu strefach ochronnych oraz pomieszczenia i ciągi komunikacyjne o newralgicznym znaczeniu dla funkcjonowania jednostki z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole. Kontakt w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji przysługujących praw. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez jeden z poniższych sposobów: listownie na adres siedziby administratora, e-mail: iod.kwp@op.policja.gov.pl, tel. (77) 422 3181.

Dane osobowe w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie w/w obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu a także ustalenia faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektów KWP w Opolu na podstawie art. 22² ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy, art. 20a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. (z późn. zm.) o Policji oraz art. 45, 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (z późn. zm.) o ochronie informacji niejawnych, art. 5 ust 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.) o ochronie osób i mienia.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie Rozporządzenia zwanego dalej „RODO” jest udzielona zgoda.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie Dyrektywy zwanej „DODO” – są przepisy prawa pozwalające na ich przetwarzanie bez zgody zainteresowanego na podstawie art. 20a Ustawy o Policji.

Rejestracja obrazu odbywa się całodobowo i służy do identyfikacji zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obiektów oraz informacji niejawnych, a także ustaleniu faktycznego przebiegu innych zdarzeń zaistniałych na terenie obiektu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu przetwarza materiały pozyskane z monitoringu wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni a przypadku policyjnej izby dziecka do 60 dni na podstawie odrębnego rozporządzenia lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku). System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.

Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji pracodawcy. Dostęp do rejestratora systemu monitoringu mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie nadane przez administratora. Nagrania mogą być udostępniane także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa i pod warunkiem, iż zapewnią one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Infolinia 606-950-000, forma elektroniczna dostępna na stronie Urzędu Ochron Danych Osobowych.

Ponadto informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów KWP w Opolu. Przebywanie na terenie obiektów KWP w Opolu w celu realizacji ustawowych zadań Policji wiąże się z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku w systemach monitoringu wizyjnego i nie wymaga uzyskania zgody na przetwarzanie przez administratora danych.

Praca w Policji