UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ORAZ PONOWNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNEJ NA SPOTKANIE W DNIACH 16-17.03.2017

Zamawiający informuje, iż postępowanie związane z realizacją projektu "Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" o nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 o wartości nie przekraczającej wartości progowej (30 tys. Euro), wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity), przedmiotem którego jest wykonanie usługi hotelowo-gastronomicznej, zostało unieważnione, gdyż na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z zaistniałą sytuacją zapraszamy ponownie do składania ofert zgodnie z poniższym zaproszeniem :

protokół otwarcia ofert

zaproszenie do składania ofer

Praca w Policji