Termomodernizacja budynków KWP w Opolu

ROZSZERZENIE PROJEKTU DOT. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Zmiana kwoty dofinansowania projektu oraz terminu realizacji.

W trakcie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków administracyjnych KWP w Opolu przy ulicy Oleskiej” numer POIS.01.03.01-00-0174/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, po zakończeniu zadania nr. 2 pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Wydziału Transportu KWP w Opolu”,  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wystąpiła do NFOŚiGW z prośbą o możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania nr. 3 pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego SPPP KWP w Opolu” o  zwiększenie dofinansowania a tym samym na przesunięcie jego realizacji o 6 miesięcy.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony NFOŚiGW oraz KGP podpisano aneks nr POIS.01.03.01-00-0174/16-01 do Umowy o dofinansowanie wraz z nowym harmonogramem realizacji projektu.  

Całkowita wartość projektu wynosi teraz:

4 132 358,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

3 512 504,75 PLN

Projekt będzie trwał do 30 czerwca 2020 roku.

Praca w Policji