Seniorzy! Oszustwo nie zna granic

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POLSKO-CZESKIEGO MIKROPROJEKTU

Dnia 01.11.2018 r. rozpoczynamy realizację kolejnego polsko-czeskiego mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 pn. „Seniorzy! Oszustwo nie zna granic”. Beneficjentem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Projekt bezpośrednio realizowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendę Powiatową Policji w Bruntalu. Wartość projektu: 19 885,00 euro, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 16 902,25 euro oraz z budżetu państwa 2 982,75 euro.

Głównym celem projektu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa seniorów (w szczególności mieszkańców pogranicza) oraz ograniczenie liczby zdarzeń kryminalnych w stosunku do osób starszych. Celem szczegółowym projektu jest uwrażliwienie mieszkańców, seniorów, pracowników socjalnych i przekazanie im wiedzy dotyczącej przypadków dokonywania oszustw i kradzieży na szkodę osób starszych oraz innych zagrożeń, jakie mogą ich spotkać w codziennym życiu.
Projekt "Seniorzy! Oszustwo nie zna granic" adresowany jest do wszystkich osób w wieku senioralnym z terenów przygranicznych i ukierunkowany jest na ich bezpieczeństwo.
Podejmowane przez policję działania i inicjatywy, pojawiające się w mediach i środkach komunikacji miejskiej liczne spoty i komunikaty ostrzegawcze, spotkania z seniorami, to tylko niektóre z działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób starszych.